----------------------- طریقه استفاده از این کد : این کد را زیر دستور قرار دهید. به جای (سایت شما) ادرس سایتتان را وارد نمایید. نکته : با استفاده از این کد لودینگ صفحه شما به هیچ وجه به پایان نمی رسد. چون در صورتی که به پایان رسید دوباره صفحه را بازسازی می کند به طوری که خود کار بر متوجه این عمل نمیشود.